top of page

AMACIMIZ

Vakfın amacı, binası elinden alınarak 1934'te kurulduğu halde tarihi unutulan ve başka okullar arasında sadece isim olarak yaşama savaşı veren Haydarpaşa Lisesi'ni aynı ihtişamlı haliyle yeniden kurmak onun devamını, gelişmesini, mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer.

a) İlk, orta ve yüksek eğitim ve öğretim tesisleri ve kurumları kurmak, kurulmuş olan tesislerde tadil, ilave ve tamirler yapmak

b) Milli Eğitim geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak Türkiye'de çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına ve Türk toplumuna yararlı vatanmdaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Eğitim kurumlarında okuyan, okuyacak tüm Türk çocuklarına burs, yurt, ayni ve nakdi yardım ve benzeri sair eğitim ve öğretim olanakları sağlamak, gerekli ve her türlü eğitim olanaklarını araç ve gereçlerini temin etmek.

d) Vakfın yıllık kapasitesinin en az %10'u ile yüksek öğretim safhasından önce veya yüksek öğretim safhasında maddi imkansızlıklar nedeni ile eğitimi sürdüremeyecek durumda bulunan başarılı öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yaparak, öğrenme, barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, ileri seviyede yabancı lisan öğrenimlerini sağlamak.

e) Konusu ile ilgili derleme ve araştırmada bulunmak, bunları yayınlamak, eğitim etkinliklerini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, Müessese ve eğitim ilgili yarışmalar açmak, memlekete yararlı hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa gayret ve ahenkli ilişki ve bütünleşme sağlamak. Kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin genişletilmesinde katkıda bulunmak.

f) Amatör sporun gelişmesini sağlamak, amatör sporla uğraşan herkesin yararına açık spora tesisleri kurmak, kurulmuş olanları kiralamak, bunları tamir etmek, ilaveler yapmak, bakımlarını ve gelişmelerini sağlamak eğitim ve spor konuları ile ilgili seminerler kurslar düzenlemek bu konularda uğraşan okul, kulüp, dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunları bir araya toplamak, faaliyetlerinde etkinlik kazandırmak ve koordinasyon ile bütünleşme sağlamak.

g) Haydarpaşa Lisesi'nin kuruluş yıl dönümlerini kutlamak, Haydarpaşalılık ruhunu geliştirici, kendi varlığından feyz alarak ülkede büyük değerler kazanmış mensuplarını ödüllendirmek.

h) Vakıf Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer her türlü eğitim, öğretim, kültür, spor ve sosyal yardım konuları.

Yönetim Kurulu günün şartlarına ve vakıf mali olanaklarına göre yukarıda yazılı hizmet ve faaliyet alanlarından birisine veya bazılarına öncelik tanıyabilir. Diğerleri kısa veya uzun bir süre için vakfın faaliyet sahası dışında bırakılabilir. Ancak vakıf yaşadıkça ana amacı olan Haydarpaşa Lisesi'ni devam ettirme ve geliştirme hususu her yönetim kurulunun ana görevidir. Bu görev hiçbir şekilde aksatılamaz.

bottom of page